Let’s End Ageism by Ashton Applewhite


Ashton Applewhite presented Let’s End Ageism as a TED Talk.