Let’s End Ageism by Ashton Applewhite

Ashton Applewhite presented Let’s End Ageism as a TED Talk.